Có 1 kết quả:

jiàn bù

1/1

jiàn bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sudden big stride forward