Có 1 kết quả:

jiàn yú ㄐㄧㄢˋ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 劍魚|剑鱼[jian4 yu2]