Có 1 kết quả:

jiàn yú

1/1

jiàn yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 劍魚|剑鱼[jian4 yu2]