Có 1 kết quả:

xiāng liáng

1/1

xiāng liáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

box girder (construction)