Có 1 kết quả:

jié jiǎn

1/1

jié jiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) frugal
(2) economical

Một số bài thơ có sử dụng