Có 1 kết quả:

jiē zi

1/1

jiē zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gnarl
(2) knot