Có 1 kết quả:

jié lüè běn

1/1

jié lüè běn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

abridged version