Có 1 kết quả:

jié bā

1/1

jié bā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gnarl
(2) knot