Có 1 kết quả:

jié néng dēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

compact fluorescent lamp (CFL)