Có 1 kết quả:

Fàn Dé gé lā fū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Van de Graaff (name)
(2) Robert J. Van de Graaff (1901-1967), American physicist