Có 1 kết quả:

zhuàn shū

1/1

zhuàn shū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

seal script (Chinese calligraphic style)

Một số bài thơ có sử dụng