Có 1 kết quả:

cuàn duó

1/1

cuàn duó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to usurp
(2) to seize

Một số bài thơ có sử dụng