Có 1 kết quả:

cuàn shì

1/1

cuàn shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to commit regicide

Một số bài thơ có sử dụng