Có 1 kết quả:

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái kèn để làm hiện trong quân đội

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “tất lật” 觱篥.

Từ điển Thiều Chửu

① Tất lật 觱篥 cái còi, cái kèn loa. Dùng để làm hiệu trong quân.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Xem 觱 (bộ 角).

Từ điển Trung-Anh

(1) bamboos good for poles
(2) horn

Từ ghép 1