Có 1 kết quả:

shāi kāng

1/1

shāi kāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sift chaff
(2) (fig.) to shake all over