Có 1 kết quả:

shāi chú

1/1

shāi chú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to screen or filter out
(2) to winnow (agriculture)