Có 1 kết quả:

cù yōng

1/1

cù yōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to crowd around
(2) to escort

Một số bài thơ có sử dụng