Có 1 kết quả:

jiǎn zé

1/1

jiǎn zé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) general rule
(2) simple principle