Có 1 kết quả:

jiǎn huà

1/1

jiǎn huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to simplify