Có 1 kết quả:

jiǎn dān huà

1/1

jiǎn dān huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) simplification
(2) to simplify