Có 1 kết quả:

jiǎn dān míng liǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) clear and simple
(2) in simple terms