Có 1 kết quả:

jiǎn tiě

1/1

jiǎn tiě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a letter