Có 1 kết quả:

jiǎn yì

1/1

jiǎn yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) simple and easy
(2) simplistic
(3) simplicity

Một số bài thơ có sử dụng