Có 1 kết quả:

jiǎn yì zhà dàn zhuāng zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

improvised explosive device (IED)