Có 1 kết quả:

jiǎn lì

1/1

jiǎn lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) curriculum vitae (CV)
(2) résumé
(3) biographical notes