Có 1 kết quả:

jiǎn duǎn jiè shào

1/1

Từ điển Trung-Anh

brief introduction