Có 1 kết quả:

jiǎn chēng

1/1

jiǎn chēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be abbreviated to
(2) abbreviation
(3) short form