Có 1 kết quả:

jiǎn liàn

1/1

jiǎn liàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) terse
(2) succinct