Có 1 kết quả:

jiǎn fán

1/1

jiǎn fán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

simple versus traditional (Chinese characters)