Có 1 kết quả:

jiǎn ér yán zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) in a nutshell
(2) to put it briefly