Có 1 kết quả:

huáng piàn

1/1

huáng piàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

reed (music)