Có 1 kết quả:

huáng guǎn

1/1

huáng guǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

reed pipe