Có 1 kết quả:

huáng shé

1/1

huáng shé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the lip or vibrating end of a reed in a wind instrument