Có 1 kết quả:

bǒ yáng

1/1

bǒ yáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

winnow

Một số bài thơ có sử dụng