Có 1 kết quả:

bǒ dàng

1/1

bǒ dàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) roll
(2) rock

Một số bài thơ có sử dụng