Có 1 kết quả:

qiān dìng

1/1

qiān dìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to agree to and sign (a treaty etc)