Có 1 kết quả:

bù cè

1/1

bù cè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a register
(2) land register
(3) account book
(4) ledger