Có 1 kết quả:

zhòu shū

1/1

zhòu shū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

seal script used throughout the pre-Han period