Có 1 kết quả:

zhòu wén

1/1

zhòu wén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

seal script used throughout the pre-Han period