Có 1 kết quả:

lán zi

1/1

lán zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) basket
(2) CL:隻|只[zhi1]