Có 1 kết quả:

chóu bàn

1/1

chóu bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to arrange
(2) to make preparations