Có 1 kết quả:

jí guàn

1/1

jí guàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) one's native place
(2) place of ancestry
(3) registered birthplace