Có 1 kết quả:

lǒng zhào

1/1

lǒng zhào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to envelop
(2) to shroud

Một số bài thơ có sử dụng