Có 2 kết quả:

lí bālí ba

1/2

lí bā

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hàng rào, bờ dậu

lí ba

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fence (esp. of bamboo or wood railings)