Có 1 kết quả:

Mǐ lì bān dé

1/1

Mǐ lì bān dé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Milliband (name)
(2) Ed Milliband, UK labor politician, opposition leader from 2010