Có 1 kết quả:

mǐ yǐ chéng chuī

1/1

mǐ yǐ chéng chuī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the rice has already been cooked (idiom)
(2) fig. what is done cannot be undone