Có 1 kết quả:

Mǐ tè · Luó mǔ ní

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mitt Romney (1947-), US Republican contender 2012