Có 1 kết quả:

mǐ chóng

1/1

mǐ chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rice weevil
(2) (fig.) sponger
(3) parasite