Có 1 kết quả:

Mǐ kāi lǎng jī luó

1/1

Từ điển Trung-Anh

Michelangelo Buonarroti (1475-1564), Renaissance painter and sculptor