Có 1 kết quả:

lèi rén yuán

1/1

lèi rén yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hominid