Có 1 kết quả:

lèi jīng shén fēn liè xíng rén gé wéi cháng

1/1

Từ điển Trung-Anh

schizoid personality disorder (SPD)